FANDOM


Trang chính
Sally
SallySV
Trẻ con
Thị trấn Thị Trấn Hải Đăng
Mở khóa bằng cách mở khóa phần núi
Xuất hiện LoH, SV
"Tôi không quan tâm bạn yêu cầu bao nhiêu lần! Tôi sẽ không đưa cái rìu cho ai đó tôi vừa gặp"
―Sally

Quà tặng Sửa đổi

Tham khảo quà tặng
Không thích Cà rốt


Ghi chú sự kiện Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 1 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 2 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 3 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 4 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 5 Sửa đổi