FANDOM


Trang chính
Sofia
200px
Thị trấn Thị Trấn Hải Đăng
Sinh nhật Ngày 14 Hạ
Gia đình Gabriel và Michael (Con)
Mở khóa bằng cách Sửa chữa trang trại của Sofia
Xuất hiện LoH, SV
"{{{1}}}"
―Sofia


Quà tặng Sửa đổi

Tham khảo quà tặng
Thích cá rô


Ghi chú sự kiện Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 1 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 2 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 3 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 4 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 5 Sửa đổi